Privacy Policy

Privacy Policy website Lokomotief Heren 1

Lokomotief Rijswijk Heren 1 hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Met het privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lokomotief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid.
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Beeldmateriaal

Tijdens wedstrijden en evenementen kan beeldmateriaal worden gemaakt van spelers en andere aanwezigen. Op deze website publiceren we dit beeldmateriaal. Indien je bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldmateriaal waarop je zichtbaar bent, kun je een e-mail sturen naar webmaster@lokomotiefheren1.nl. We gaan dan in overleg om tot een passende oplossing te komen.

 Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

webmaster@lokomotiefheren1.nl